Thursday, 1 September 2022

01 PWU Trail.pdf
Adobe Acrobat Dokument 57.0 KB
02 PWU CHildren on the lead.pdf
Adobe Acrobat Dokument 40.1 KB
03 Handtrail Novice.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.3 KB
04 Trail Novice.pdf
Adobe Acrobat Dokument 43.4 KB
05 Handtrail Advanced.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.2 KB
06 Trail Advanced.pdf
Adobe Acrobat Dokument 38.0 KB
07 PWU Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.1 KB
08 Novice Hunter.pdf
Adobe Acrobat Dokument 41.9 KB
09 Novice Ranch Riding.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.5 KB
10 Advanced Ranch Riding.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.3 KB
11 PWU Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 41.8 KB
13 Novice Western Horsemanship.pdf
Adobe Acrobat Dokument 40.4 KB
16 Advanced Hunter Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 46.0 KB
17 PWU Reining.pdf
Adobe Acrobat Dokument 49.6 KB
18 Advancved Reining.pdf
Adobe Acrobat Dokument 40.5 KB
19 PWU Dressage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 49.7 KB

Friday, 2 September 2022

20 Dressur Children Prelim.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.7 KB
21 Dressur Children Team.pdf
Adobe Acrobat Dokument 48.7 KB
22 Dressur Pony Team.pdf
Adobe Acrobat Dokument 59.5 KB
23 Novice Handtrail.pdf
Adobe Acrobat Dokument 47.1 KB
24 Novice Trail.pdf
Adobe Acrobat Dokument 42.3 KB
25 Advanced Trail.pdf
Adobe Acrobat Dokument 38.0 KB
26 Master Trail.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.5 KB
27 Children on the lead.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.1 KB
28 Novice Hunter Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 39.4 KB
29 Novice Ranch Riding.pdf
Adobe Acrobat Dokument 41.8 KB
30 Advanced Hunter Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 42.4 KB
31 Advanced Reining.pdf
Adobe Acrobat Dokument 41.8 KB
32 Master Hunter Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 55.5 KB
33 Advanced Ranch Riding.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.7 KB
36 Master Ranch Riding.pdf
Adobe Acrobat Dokument 47.8 KB
37 Novice Classic Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 38.0 KB
38 Novice Western Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 42.0 KB
39 Advanced Classic Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 42.3 KB
40 Advanced Western Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 46.7 KB
41 Master Classic Pleasrue.pdf
Adobe Acrobat Dokument 55.7 KB
42 Master Western Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 49.5 KB
43 Master Reining.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.5 KB
44 Advanced Trad Riding.pdf
Adobe Acrobat Dokument 40.5 KB
45 Master Trad Arab Riding Classic.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.6 KB
46 Master Trad Arab Riding Western.pdf
Adobe Acrobat Dokument 41.1 KB

Saturday, 3 September 2022

47 Novice Dressur Children Preliminary.p
Adobe Acrobat Dokument 38.8 KB
48 Advanced Dressur Pony Prelininary.pdf
Adobe Acrobat Dokument 46.0 KB
49 Master Dressur Jun Individ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 47.3 KB
50 Advanced Handtrail.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.9 KB
52 Master Trail.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.4 KB
53 Children on Lead.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.1 KB
54 Advanced Hunter Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 43.6 KB
55 Advanced Ranch Riding.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.7 KB
56 Master Hunter Pleaser M Ch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 51.9 KB
57 Advanced Reining.pdf
Adobe Acrobat Dokument 40.6 KB
59 Master Ranch Riding M Ch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 48.9 KB
61 Novice Western Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 43.6 KB
62 Advanced Classic Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.7 KB
63 Advanced Western Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.6 KB
64 Classic Pleasure M Ch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 61.3 KB
65 Master Western Pleasure M Ch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 51.9 KB
67 Master Western Horsemanship.pdf
Adobe Acrobat Dokument 38.1 KB
68 Master Reining M Ch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.5 KB
69 Master Trad Arab Riding M Ch Classic.
Adobe Acrobat Dokument 45.9 KB
70 Master Trad Arab Riding M CH Western.
Adobe Acrobat Dokument 42.5 KB

Sunday, 4 September 2022

72c Type and Confirmation Classic.pdf
Adobe Acrobat Dokument 51.8 KB
72w Type and Conformation Western.pdf
Adobe Acrobat Dokument 51.7 KB
73 ECH Dressage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 46.0 KB
74 E Ch Ranch Riding.pdf
Adobe Acrobat Dokument 47.8 KB
75 E Ch Hunter Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 49.8 KB
76 E Ch Trail.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.5 KB
78 E Ch Classic Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 49.7 KB
79 E Ch Trad Arab Riding Western.pdf
Adobe Acrobat Dokument 42.5 KB
80 E Ch Trad Arabian Riding classic.pdf
Adobe Acrobat Dokument 45.8 KB
81 E Ch Western Pleasure.pdf
Adobe Acrobat Dokument 49.5 KB
82 E Ch Reining.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.2 KB